Silk tsutsugaki futonji, japan

Silk tsutsugaki futonji, japan, The Antique Rug & Textile Show 2009 in San Francisco
silk tsutsugaki futonji, japan
Exhibitor Nunzio Crisa