TIBETAN SADDLE BLANKET, early XX century, 69×116 cm

TIBETAN SADDLE BLANKET, early XX century, 69×116 cm, The Antique Rug & Textile Show 2009 in San Francisco
TIBETAN SADDLE BLANKET, early XX century, 69×116 cm
Exhibitor Alfio Nicolosi