Zoroastrian textile detail

Zoroastrian textile detail, The Antique Rug & Textile Show 2009 in San Francisco
Zoroastrian textile detail
Exhibitor Owen Parry